Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Säätölaitehuolto Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.11.2017. Viimeisin muutos 24.4.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Säätölaitehuolto Oy
PL 27, Rälssintie 4 A
00721 HELSINKI
y-tunnus: 2041453-4

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Elina Lamminpää
elina.lamminpaa@saatolaitehuolto.fi
Puh. 09 3505 760

3. Rekisterin nimi

Säätölaitehuolto Oy:n asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja rekisterin käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste tietojen käsittelylle on Säätölaitehuolto Oy:n asiakassuhteiden ylläpito ja hallinta. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/ organisaatio, yhteystiedot (puh. nro, sähköpostiosoite, osoitetiedot), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. Säätölaitehuollon internetsivuilla olevalta viestilomakkeelta, matkapuhelinsovelluksella, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Rekisterin tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan asiakkaan tekemän toimeksiannon toteuttamista koskevissa asioissa. Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä, tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. Asiakastietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin.

8. Tietojen siirto EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään sähköisessä muodossa yrityksen palvelimilla, jotka on suojattu fyysisesti ja digitaalisesti alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Palvelimet sijaitsevat EU-alueella ja ovat jatkuvassa seurannassa. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muista henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää tallentamiaan henkilötietoja, kunnes rekisteröity ilmoittaa Säätölaitehuolto Oy:lle lopettaneensa palveluiden käytön tai Säätölaitehuolto Oy katsoo rekisteröidyn lakanneen käyttämästä palveluita tai rekisteritieto korvautuu uudella tiedolla. Tällöin rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn henkilötiedot asiakasrekisteristä.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Henkilötietojen tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen Säätölaitehuolto Oy, PL 27, 00721 HELSINKI.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä www-sivustojen toteuttamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle tai muulle laitteelle lähetettävä ja tallentuva tekstitiedosto. Evästeitä käytetään verkkosivujen käytön helpottamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeiden avulla voidaan myös arvioida verkkosivujen käyttöä ja palveluiden markkinointia. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli käyttäjä ei halua evästeitä tallennettavan laitteelleen, voi käyttäjä asettaa selaimensa tai laitteensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä, ja poistamalla aiemmin tallennetut evästeet tyhjentämällä laitteensa ja selaimensa sivuhistorian. Ohjeet evästeistä kieltäytymiseen on löydettävissä täältä. Evästeistä kieltäytyminen voi johtaa palvelun asianmukaisen toiminnan häiriintymiseen. Myös analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä analyysien tuottamiseen ja käyttäjänhallintaan. Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojaselosteita ja käyttöehtoja, eikä Säätölaitehuolto Oy vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit.